Skip to main content
Mọi hoạt động giao tiếp trong 23 ngày camp sẽ diễn ra trong một Slack workspace. Bạn vui lòng cung cấp địa chỉ email liên kết với tài khoản Slack (nếu có) hoặc đăng ký tài khoản Slack sử dụng email này nhé.
BTC sẽ chỉ sử dụng thông tin này cho các trường hợp khẩn cấp.
Click or drag a file to this area to upload.
Chương trình phù hợp với các bạn có không quá 5 năm kinh nghiệm